Проекти

Проекти

 

РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е бенефициент по договор № BG16RFOP002-3.001-0198-C01 "Подобряване енергийната ефективност на РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД", финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

 

Общата стойност на проекта е 537 259.10 лева, от които 325 772.16 лева европейско 57 489.20 лева национално съфинансиране.

 

С цел подобряване на енергийната ефективност и разширяване на дейността си, компанията планира да направи инвестиции, като закупи следните нови активи:

Камион с кран - 1бр.; Комбиниран багер с линия хидрочук и трошачка - 1бр.;  Машина за хоризонтален сондаж (къртица) - 1бр.; Автоматизирана система за мониторинг на електропотреблението - 1бр. и  Система за оползотворяване на отпадната топлина за загряване на тръби при хоризонтални сондажи - 1бр.

 

Фирмата ще намали разходите си на енергия, като въведе система за оползотворяване на отпадната топлина от компресора за загряване на тръбите на новозакупената къртица и по този начин ще увеличи производителността ѝ. РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД планира да придобие автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението и да използва консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, както и услуги за Енергиен одит и услуги за Публичност и визуализация

 

Посредством проекта,РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД кандидатства да закупи нова високопроизводителна строителна техника и по този начин да разшири дейността си, да намали себестойността на строителството и вследствие на това да стане по-конкурентна. Това е предпоставка за устойчиво развитие, което ще разшири пазарните позиции на фирмата в строителния бранш.

 

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на фирмата чрез реализиране на инвестиции за повишаване на енергийната ефективност.

 

Конкретните цели на проекта са:

  • Доставка и въвеждане в експлоатация на нови енергийно ефективни машини;
  • Подобряване на пазарните позиции на предприятието кандидат;
  • Обновяване на технологичния парк на предприятието кандидат;
  • Повишаване на ефективността чрез разширяване на производството, намаляване на разходите за единица продукт и увеличаване на нетните проходи на предприятието;
  • Подобряване на енергийната ефективност на фирмата и реализация на дейности предписани от енергийния одит за намаляване на разхода на енергия, като придобие приспособление за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия от компресор за увеличаване на производителността на почвоизместващ чук (къртица) и ще въведе автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергoпотреблението.
  • Използване на консултаски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001.
  • Въвеждане и развитие на екологично съобразни производства чрез придобиване на трошачка, която е приспособление на новозакупения чрез проекта комбиниран багер с хидрвличен чук. Проектът включва дейности за рециклиране на бракувана продукция, като посредством хидравличния чук ще се разрушават строителни стари бракувани бетони , а трошачката ще ги раздробява до необходимата фракция необходима за повторното използване на бракуваните строителни материали.

 

Като крайна цел е подобряване на Енергийната ефективност. В резултат на проекта фирмата ще намали зависимостта си от първични суровини. Така, ще се намалят разходите на фирмата за депонирани на бракувани строителни материали.

 

Самото обновление и усъвършенстване на технологиите прави производствените процеси по-ресурсно ефективни и по-екологично съобразни, оказва влияние върху повишаването на енергийната ефективност и засилва конкурентоспособността на предприятието чрез постигане на по-ниски производствени разходи и намалява зависимостта от доставките на първични производствени суровини.

 

Чрез планираните инвестиции по проекта, фирмата значително ще подобри пазарните си позиции в строителния бранш.

 

 

--------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------

Проект № BG16RFOP002-3.001-0198-C01 Подобряване енергийната ефективност на РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

 

 

РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е бенефициент по договор   № BG16RFOP002-2.077-1176-C01 "Подкрепа за средни  предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 150 000.00 лева, от които 127 500.00 лева европейско финансиране и 22 500.00 лева национално финансиране.

 

Кратко описание на проектното предложение

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

Цел на проектното предложение

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

 

Подкрепата по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" е насочена към осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, които са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство,  гарантиране на стабилен икономически растеж и устойчива заетост.